Widok budynku

Pogodynka

Pol­ska
cał­ko­wi­te zachmu­rze­nie
17.6 ° C
19.4 °
15 °
41 %
2.7kmh
100 %
nie
16 °
pon
22 °
wt
26 °
śr
27 °
czw
24 °

RSS Wiadomości warszawskie

 • War­szaw­skie Kon­ser­wa­cje” — zapra­sza­my na spa­cer po Sta­rów­ce
  W sobo­tę, 26 wrze­śnia, zapra­sza­my na ul. Wąski Dunaj 1/3 o godz. 10.00 (I gru­pa) i godz. 13.00 (II gru­pa). Pro­si­my o zapi­sy­wa­nie się, korzy­sta­jąc z formularza.czytaj wię­cej
 • Wyślij nam plan wyciecz­ki! Zapra­sza­my uczniów do udzia­łu w kon­kur­sie
  Spę­dzasz waka­cje w cie­ka­wym miej­scu nie­da­le­ko War­sza­wy? Miesz­kasz w pod­war­szaw­skiej gmi­nie, któ­ra może poszczy­cić się wie­lo­ma pięk­ny­mi zakąt­ka­mi? Lubisz pla­no­wać wyjaz­dy rodzin­ne, a do tego ryso­wa­nie spra­wia Ci przy­jem­ność? Podziel się z nami swo­im pomy­słem na jed­no­dnio­wy wypad poza mia­sto i stwórz kart­kę z prze­wod­ni­ka! czy­taj wię­cej
 • Zabyt­ko­we tram­wa­je prze­ja­dą przez sto­li­cę
  Dzię­ki prze­jaz­do­wi zabyt­ko­wych skła­dów przez war­szaw­skie uli­ce będzie moż­na zoba­czyć jak się kie­dyś podró­żo­wa­ło po sto­li­cy, jak wyglą­da­ły wago­ny czy ile było w nich miejsc do sie­dze­nia. Dla wie­lu pasa­że­rów cie­ka­we mogą być też „sta­ro­daw­ne” kasow­ni­ki. War­to się wybrać na spa­cer w oko­li­ce, któ­ry­mi prze­ja­dą zabyt­ko­we skła­dy – będzie co podzi­wiać. czy­taj wię­cej
 • Ogród Saski pełen lite­ra­tu­ry
   czy­taj wię­cej
 • Muzy­ka i język na War­szaw­skiej Jesie­ni
  Rok 2020 oka­zał się trud­nym testem dla wie­lu wyda­rzeń kul­tu­ral­nych w sto­li­cy. Część z nich odwo­ła­no lub prze­ło­żo­no na inny ter­min, pozo­sta­łe nie­co zmie­ni­ły swo­ją for­mu­łę. Orga­ni­za­to­rzy Mię­dzy­na­ro­do­we­go Festi­wa­lu Muzy­ki Współ­cze­snej „War­szaw­ska Jesień” tak­że musie­li uwzględ­nić uwa­run­ko­wa­nia narzu­co­ne w związ­ku z pan­de­mią koro­na­wi­ru­sa. Publicz­ność będzie mogła uczest­ni­czyć w kon­cer­tach bez­po­śred­nio, w sali kon­cer­to­wej, ale tak­że […]
 • Będą dodat­ko­we zaję­cia, pomo­ce nauko­we i sprzęt kom­pu­te­ro­wy ze wspar­cia unij­ne­go
  - Bar­dzo się cie­szę z tego, że bia­ło­łęc­kie dzie­ci będą mogły pogłę­biać wie­dzę i roz­wi­jać swo­je umie­jęt­no­ści na dodat­ko­wych zaję­ciach i warsz­ta­tach pod­czas roku szkol­ne­go oraz wziąć udział w waka­cyj­nych tur­nu­sach nauko­wych. EU cią­gle zmie­nia War­sza­wę i edu­ka­cję. Dzię­ku­ję wła­dzom Mazow­sza za wspar­cie i moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z tych środ­ków. W tym trud­nym okre­sie to bar­dzo […]