Widok budynku

Pogodynka

Pol­ska
roz­pro­szo­ne chmury
5.9 ° C
8.3 °
3.3 °
100 %
1.3kmh
33 %
wt
15 °
śr
16 °
czw
9 °
pt
9 °
sob
9 °

RSS Wiadomości warszawskie

 • Prze­sa­dze­nie 42 meta­se­kwoi z pl. Euro­pej­skie­go — zapro­sze­nie na kon­fe­ren­cję pra­so­wą
  We wto­rek, 20 kwiet­nia, o godz. 10:00 zapra­sza­my przed­sta­wi­cie­li mediów na kon­fe­ren­cję pra­so­wą zwią­za­ną z akcją prze­sa­dza­nia 42 meta­se­kwoi z pl. Euro­pej­skie­go – naj­więk­szą tego typu akcją w ostat­nich latach w War­sza­wie. W  wyda­rze­niu uczest­ni­czyć będą: — Justy­na Glu­sman, dyrek­tor­ka koor­dy­na­tor­ka ds. zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju i zie­le­ni, — Kami­la Nowo­cin, zastęp­czy­ni dyrek­to­ra Zarzą­du Zie­le­ni m.st. Warszawy,czytaj […]
 • War­sza­wa mia­stem przy­ja­znym dla przed­się­bior­ców – Stra­te­gia #Warszawa2030
  Pro­gram  kie­ru­je­my do osób, któ­re pro­wa­dzą dzia­łal­ność gospo­dar­czą w War­sza­wie albo zamie­rza­ją ją otwo­rzyć, szcze­gól­nie do dzia­ła­ją­cych lokal­nie mikro, małych i śred­nich przed­się­biorstw han­dlo­wych i usłu­go­wych. Kon­sul­ta­cje roz­po­czy­na­ją się 20 kwiet­nia i potrwa­ją do 12 maja 2021 roku. O szcze­gó­łach moż­na dowie­dzieć się na stro­nie: konsultacje.um.warszawa.pl/przedsiebiorcza_warszawa.czytaj więcej
 • City lab – roz­po­czy­na­my miej­ski eks­pe­ry­ment ener­ge­tycz­ny
  Cel i prze­bieg pro­jek­tu Celem pro­jek­tu jest włą­cze­nie miesz­kań­ców w kre­owa­nie inno­wa­cji ener­ge­tycz­nych. Eks­pe­ry­ment pole­ga na mie­rze­niu zuży­cia ener­gii i warun­ków panu­ją­cych w pomiesz­cze­niach w dwu­na­stu gospo­dar­stwach domo­wych na tere­nie War­sza­wy. Uczest­ni­cy będą w sta­łym kon­tak­cie z wyko­naw­cą i part­ne­rem pro­jek­tu, któ­rzy zba­da­ją m.in. zmia­ny nawy­ków i zacho­wań wpły­wa­ją­cych na bar­dziej efek­tyw­ne wyko­rzy­sta­nie energii.czytaj więcej
 • Nowa rzecz­nicz­ka pra­so­wa ratu­sza
  Dotych­cza­so­wa rzecz­nicz­ka, Karo­li­na Gałec­ka, podej­mu­je nowe, odpo­wie­dzial­ne wyzwa­nie zawo­do­we w struk­tu­rach mia­sta. Moni­ka Beuth-Lutyk jest dobrze zna­na sto­łecz­nym dzien­ni­ka­rzom. Od wie­lu lat była rzecz­nicz­ką w war­szaw­skich dziel­ni­cach – ostat­nio na Ocho­cie, wcze­śniej na Woli i Ursy­no­wie. Swo­je doświad­cze­nie w pra­cy z media­mi i ogrom­ną wie­dzę o mie­ście wyko­rzy­sta teraz w pra­cy na rzecz całe­go urzędu.czytaj […]
 • 78. rocz­ni­ca wybu­chu powsta­nia w get­cie war­szaw­skim
  W celu upa­mięt­nie­nia powsta­nia w get­cie war­szaw­skim 19 kwiet­nia o godz. 12.00 na tere­nie War­sza­wy zosta­ną uru­cho­mio­ne syre­ny alar­mo­we. Wyemi­to­wa­ny zosta­nie sygnał dźwię­ko­wy cią­gły, trwa­ją­cy 1 minu­tę.   Akcja Żon­ki­le­czy­taj więcej
 • Dzi­ki w mie­ście – zale­ce­nia dla miesz­kań­ców
  Licz­ba zgło­szeń, któ­re wpły­nę­ły do Lasów Miej­skich w pierw­szym kwar­ta­le 2021 roku jest pra­wie trzy­krot­nie wyż­sza niż w ana­lo­gicz­nym okre­sie 2020 r. Przy­czy­ny sytu­acji­czy­taj więcej