Widok budynku

Pogodynka

Pol­ska
sła­be opa­dy deszczu
8.5 ° C
10 °
7 °
87 %
2.1kmh
75 %
pt
8 °
sob
12 °
nie
18 °
pon
22 °
wt
24 °

RSS Wiadomości warszawskie

 • Pro­gram sty­pen­dial­ny dla poetów i tłu­ma­czy
  W tym roku przy­pa­da set­na rocz­ni­ca uro­dzin troj­ga wspa­nia­łych poetów: Julii Har­twig (poet­ki, ese­ist­ki, tłu­macz­ki lite­ra­tu­ry pięk­nej z języ­ka fran­cu­skie­go i angiel­skie­go, lau­re­at­ki wie­lu nagród, m.in. Nagro­dy Lite­rac­kiej m. st. War­sza­wy), Tade­usza Róże­wi­cza (poety, dra­ma­tur­ga, pro­za­ika i sce­na­rzy­sty, lau­re­ata Euro­pej­skiej Nagro­dy Lite­rac­kiej w Stras­bur­gu) i Krzysz­to­fa Kami­la Baczyń­skie­go (poety cza­su woj­ny, przed­sta­wi­cie­la poko­le­nia Kolum­bów, któ­ry zmarł w Powstaniu […]
 • Dużo zie­le­ni i rekre­acja. Powsta­je park nad kana­łem Żerań­skim
  - To będzie naj­więk­szy park w tej czę­ści War­sza­wy. Utwo­rzy­my go na wyjąt­ko­wym tere­nie – 13 hek­ta­rów, na któ­rych mamy i zie­leń, i wodę. Chce­my wyko­rzy­stać te natu­ral­ne warun­ki i stwo­rzyć tu uni­kal­ną prze­strzeń do wypo­czyn­ku i rekre­acji – mówi Justy­na Glu­sman, dyrek­tor­ka koor­dy­na­tor­ka ds. zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju i zie­le­ni. czy­taj więcej
 • Otwar­cie wysta­wy „Schro­ni­sko Na Palu­chu – 20 lat w Służ­bie Zwie­rzę­tom”- zapro­sze­nie na kon­fe­ren­cję pra­so­wą
  Wysta­wę otwo­rzą: — Justy­na Glu­sman, dyrek­tor­ka koor­dy­na­tor­ka ds. zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju i zie­le­ni; — Grze­gorz Bistu­ła-Pró­szyń­ski, dyrek­tor Biu­ra Ochro­ny Śro­do­wi­ska; — Hen­ryk Strzel­czyk, dyrek­tor Schro­ni­ska Na Palu­chu. Kon­fe­ren­cja odbę­dzie się przy ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 34 (przed Kościo­łem Wizytek).
 • Szko­ła dobrze zapro­jek­to­wa­na!
  Obo­wiąz­ko­we stan­dar­dy archi­tek­to­nicz­ne dla nowych i moder­ni­zo­wa­nych war­szaw­skich szkół wpro­wa­dzo­no zarzą­dze­niem pre­zy­den­ta. A prze­wod­nik „Szko­ła dobrze zapro­jek­to­wa­na”, stwo­rzo­ny wspól­nie z archi­tek­ta­mi, poka­zu­je jak to naj­le­piej zro­bić. czy­taj więcej
 • War­sza­wa fun­du­je sty­pen­dia dla dok­to­ran­tów
  – Chce­my aby War­sza­wa była naj­lep­szym miej­scem do życia, dla­te­go sta­wia­my na współ­pra­cę i dia­log. W tym celu posta­no­wi­li­śmy wyko­rzy­stać wie­dzę i poten­cjał mło­dych bada­czy, któ­rzy nauko­wo zaj­mu­ją się spra­wa­mi mia­sta. Dzię­ki naszym sty­pen­diom dok­to­ran­ci ze sto­łecz­nych uczel­ni mogą roz­wi­jać swo­je zain­te­re­so­wa­nia War­sza­wą i otrzy­mać wspar­cie nie tyl­ko finan­so­we, ale i mery­to­rycz­ne – mówi Rafał […]
 • Bli­sko 140 sto­łecz­nych szkół w świe­cie Mine­craft
  - Dzię­ku­ję za zain­te­re­so­wa­nie naszym pro­jek­tem, stwo­rzo­nym we współ­pra­cy z Micro­soft Pol­ska i Mindc­lo­ud. Aż 138 pla­có­wek, 328 nauczy­cie­li i ponad 10,5 tys. uczniów to wspa­nia­ły wynik. Życzę wszyst­kim dobrej zaba­wy i wie­lu twór­czych inspi­ra­cji pod­czas wir­tu­al­nych lek­cji – mówi Rena­ta Kaznow­ska, zastęp­czy­ni pre­zy­den­ta m.st. Warszawy.czytaj więcej