Widok budynku

Pogodynka

Pol­ska
sła­be opa­dy śniegu
1.3 ° C
1.7 °
0.6 °
87 %
2.7kmh
100 %
nie
1 °
pon
1 °
wt
-0 °
śr
-0 °
czw
1 °

RSS Wiadomości warszawskie

 • Ostat­nie dni na zgła­sza­nie pro­jek­tów do budże­tu oby­wa­tel­skie­go
  Mówi Karo­li­na Zdro­dow­ska, dyrek­tor­ka koor­dy­na­tor­ka ds. przed­się­bior­czo­ści i dia­lo­gu spo­łecz­ne­go w m.st. War­sza­wie: – Dzię­ki budże­to­wi oby­wa­tel­skie­mu zarów­no miesz­kań­cy, któ­rzy zgła­sza­ją swo­je pomy­sły, jak i ci, któ­rzy gło­su­ją na wybra­ne pro­jek­ty, mają rze­czy­wi­sty udział w kre­owa­niu prze­strze­ni mia­sta. Do 25 stycz­nia cze­ka­my na zgło­sze­nia pro­jek­tów, któ­re po oce­nie mery­to­rycz­nej i gło­so­wa­niu war­sza­wia­ków zre­ali­zu­je­my w Warszawie […]
 • Budo­wa metra na Bród­nie — ruszy­ły pra­ce tune­lo­we
  Tunel metra zaraz po wydrą­że­niu wyglą­da jak beto­no­wa tuba, któ­ra ma prze­krój koła – poru­sza­nie się w nim — choć­by pie­szo jest nie­wy­god­ne, dla­te­go pierw­szym ele­men­tem, jaki powsta­je zaraz po demon­ta­żu taśmo­cią­gu i rur (są potrzeb­ne do obsłu­gi tarcz TBM) jest wyla­nie dol­ne­go ban­kie­tu, czy­li pod­ło­gi tune­lu. To wła­śnie na dol­nym ban­kie­cie będą ukła­da­ne warstwy […]
 • Cen­tral­ne ogrze­wa­nie zamiast kop­ciu­chów
  Na tere­nie mia­sta funk­cjo­nu­je scen­tra­li­zo­wa­ny sys­tem cie­płow­ni­czy, któ­ry zaopa­tru­je w cie­pło bli­sko 80 proc. miesz­kań­ców. Urząd m.st. War­sza­wy w swo­ich zaso­bach ma ponad 81 tys. miesz­kań komu­nal­nych. Część z nich nie jest jesz­cze pod­łą­czo­na do cen­tral­ne­go ogrze­wa­nia, a jest to rów­nież jeden ze spo­so­bów mia­sta na wal­kę z zanie­czysz­cze­nia­mi powie­trza. Stąd reali­za­cja pro­gra­mu „Cie­pło sieciowe […]
 • War­sza­wa pamię­ta o Baczyń­skim
  Krzysz­tof Kamil Baczyń­ski nale­żał do gro­na naj­bar­dziej zna­nych pol­skich poetów okre­su wojen­ne­go. Był jed­nym z naj­wy­bit­niej­szych przed­sta­wi­cie­li tzw. poko­le­nia Kolum­bów, żoł­nie­rzem Armii Kra­jo­wej i uczest­ni­kiem Powsta­nia War­szaw­skie­go. W War­sza­wie jest wie­le miejsc upa­mięt­nia­ją­cych tę wybit­ną postać. W dziel­ni­cy Śród­mie­ście znaj­du­je się uli­ca Krzysz­to­fa Kami­la Baczyń­skie­go. Jego imie­niem nazy­wa­ne są szko­ły m.in. Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 381 […]
 • Od 25 stycz­nia rusza­ją szcze­pie­nia senio­rów prze­ciw COVID-19
  Oso­by nie­sa­mo­dziel­ne i z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi będą mogły korzy­stać z trans­por­tu do punk­tów szcze­pień zor­ga­ni­zo­wa­ne­go przez War­sza­wę lub być zaszcze­pio­ne przez zespół wyjaz­do­wy w domu. Jak zapi­sać się na szcze­pie­nia prze­ciw COVID-19?* Jeże­li jest już Twój etap reje­stra­cji (od 15.01 — oso­by powy­żej 80. roku życia, od 22.01 — oso­by powy­żej 70. roku życia), na szczepienia […]
 • Kon­kurs na dyrek­to­ra Teatru Syre­na roz­strzy­gnię­ty
  Komi­sja Kon­kur­so­wa uzna­ła, że kan­dy­da­tu­ra Agniesz­ki Moni­ki Walec­kiej w naj­wyż­szym stop­niu speł­nia przy­ję­te kry­te­ria oce­ny. Kan­dy­dat­ka zapro­po­no­wa­ła pro­gram i dzia­ła­nia sku­pio­ne wokół hasła „Syre­na dla War­sza­wy”. Jego osią jest wyko­rzy­sta­nie dorob­ku oraz arty­stycz­ne­go poten­cja­łu teatru, a tak­że zapro­po­no­wa­nie roz­wo­ju insty­tu­cji, w celu sku­tecz­ne­go pod­ję­cia zadań wyzna­cza­nych insty­tu­cjom arty­stycz­nym przez doku­ment „War­sza­wa wie­lu kul­tur. Poli­ty­ka kulturalna”. […]