Widok budynku

Pogodynka

Pol­ska
pochmur­no z prze­ja­śnie­nia­mi
9.6 ° C
10.6 °
8.9 °
89 %
2.1kmh
68 %
śr
15 °
czw
13 °
pt
10 °
sob
11 °
nie
9 °

RSS Wiadomości warszawskie

 • Woda z base­nów do mycia jezd­ni
  Dru­gie życie wody W dobie zmian kli­ma­tycz­nych woda to szcze­gól­ne dobro, dla­te­go robi­my wszyst­ko, aby ponow­nie ją wyko­rzy­sty­wać. Jed­nym ze spo­so­bów jest mycie sto­łecz­nych ulic z wyko­rzy­sta­niem wody z base­nów. W sumie ponow­nie wyko­rzy­sta­li­śmy 2,5 mln litrów wody. czy­taj wię­cej
 • Dzia­ła­nia War­sza­wy w cza­sie epi­de­mii
  War­sza­wa wspie­ra senio­rów pod­czas epi­de­mii czy­taj wię­cej
 • Dzia­ła­nia mia­sta w wal­ce z COVID-19 – kon­fe­ren­cja pra­so­wa
  Naj­now­sze infor­ma­cje prze­ka­że Rafał Trza­skow­ski, pre­zy­dent m.st. War­sza­wy. Kon­fe­ren­cja odbę­dzie się we wto­rek, 27 paź­dzier­ni­ka o godz. 12.30 w Ratu­szu m.st. War­sza­wy, pl. Ban­ko­wy 3/5, przed salą 131. Infor­mu­je­my, że w budyn­ku przy pl. Ban­ko­wym 3/5 został wpro­wa­dzo­ny sys­tem ewi­den­cji wejść. W związ­ku z koniecz­no­ścią reje­stra­cji i wyda­nia prze­pust­ki, pro­si­my przed­sta­wi­cie­li mediów o zabra­nie na […]
 • War­sza­wiak też może być rol­ni­kiem
  Powszech­ny Spis Rol­ny jest prze­pro­wa­dza­ny raz na 10 lat. Udział jest obo­wiąz­ko­wy, a obec­ny spis trwa od 1 wrze­śnia 2020 r. do koń­ca listo­pa­da. Dotych­czas spi­sa­ło się zale­d­wie 30 proc. war­sza­wia­ków obję­tych obo­wiąz­kiem spi­so­wym. Rol­nik w War­sza­wie­czy­taj wię­cej
 • Brie­fing pra­so­wy dyrek­to­ra Szpi­ta­la Bie­lań­skie­go
  Kon­fe­ren­cja odbę­dzie się w ponie­dzia­łek, 26 paź­dzier­ni­ka o godz. 16.00 przed głów­nym wej­ściem do Szpi­ta­la Bie­lań­skie­go (Cegłow­ska 80).    
 • Zgro­ma­dze­nia publicz­ne i prze­mar­sze
  Aktu­al­ne infor­ma­cje o zmia­nach w ruchu komu­ni­ka­cji miej­skiej moż­na zna­leźć na naszej stro­nie inter­ne­to­wej www.wtp.waw.pl w sek­cji “Z ostat­niej chwi­li” i pro­fi­lach w mediach spo­łecz­no­ścio­wych: WTP Info na Face­bo­oku oraz WTP na Twit­te­rze. Wstęp­nie na proś­bę poli­cji usta­wi­li­śmy poste­run­ki nad­zo­ru w nastę­pu­ją­cych loka­li­za­cjach: — Ron­do Dmow­skie­go; — Wał  Mie­dzy­szyń­ski / Trakt Lubel­ski; — Trakt Lubel­ski […]