Widok budynku

Pogodynka

Pol­ska
lek­kie zachmurzenie
14 ° C
15.4 °
12.6 °
90 %
4.4kmh
16 %
nie
14 °
pon
21 °
wt
23 °
śr
22 °
czw
24 °

RSS Wiadomości warszawskie

 • Rewi­ta­li­za­cja Pra­gi-Pół­noc: loka­to­rzy powró­ci­li do kolej­nej zmo­der­ni­zo­wa­nej kamie­ni­cy
  W prze­ka­za­niu klu­czy bra­ła dziś udział zastęp­czy­ni pre­zy­den­ta Aldo­na Mach­now­ska-Góra. – Uli­ca Łochow­ska to jeden ze sztan­da­ro­wych przy­kła­dów rewi­ta­li­za­cji na Pra­dze-Pół­noc. Daw­ny blask odzy­ska przy tej uli­cy aż 6 pra­skich kamie­nic. Bar­dzo się cie­szę, że do wyre­mon­to­wa­nej kamie­ni­cy wró­cą też jej poprzed­ni miesz­kań­cy – powie­dzia­ła Aldo­na Mach­now­ska-Góra. czy­taj więcej
 • XI War­szaw­ski Pik­nik Archi­wal­ny — Bez kobiet nie ma histo­rii
  O pik­ni­ku Moty­wem prze­wod­nim tego­rocz­nej edy­cji są kobie­ty, któ­re zmie­nia­ły rze­czy­wi­stość. Są one wszę­dzie – w poli­ty­ce, spo­rcie, nauce, kul­tu­rze, sztu­ce i każ­dej innej dzie­dzi­nie życia, a mimo to ich nazwi­ska czę­sto nie są sze­rzej znane.czytaj więcej
 • Dar­mo­we czi­po­wa­nie psów
  Wystar­czy przyjść ze swo­im pod­opiecz­nym w godzi­nach od 10:00 do 15:00 na teren OSiR Bemo­wo (przy ul. Obroń­ców Tobru­ku 40). Pro­si­my zabrać ze sobą ksią­żecz­kę zdro­wia psa i dowód oso­bi­sty. Psy zaczi­po­wa­ne, w przy­pad­ku zagu­bie­nia się, nie muszą przy­jeż­dżać do schro­ni­ska i prze­ży­wać ogrom­ne­go stre­su z tym zwią­za­ne­go. Po zna­le­zie­niu odwo­żo­ne są do właściciela.czytaj więcej
 • 27. Mię­dzy­na­ro­do­we Bien­na­le Pla­ka­tu od sobo­ty w War­sza­wie
  Ta edy­cja jest wyjąt­ko­wa, bo w 2020 nie zor­ga­ni­zo­wa­no Bien­na­le z powo­du pan­de­mii. Dla­te­go zapre­zen­to­wa­ne zosta­ną naj­wy­bit­niej­sze pra­ce wyko­na­ne przez artyst­ki i arty­stów z całe­go świa­ta w cza­sie mię­dzy poprzed­nią i bie­żą­cą edy­cją. W ramach Bien­na­le odby­wa­ją się dwa kon­kur­sy o cha­rak­te­rze otwar­tym: Kon­kurs Głów­ny oraz Kon­kurs Tematyczny.czytaj więcej
 • SPORTOWO BLISKO DOMU DO 2025 — ruszy­ły kon­sul­ta­cje spo­łecz­ne
  Weź udział w kon­sul­ta­cjach spo­łecz­nych! Pro­gram SPORTOWO BLISKO DOMU DO 2025 powstał by roz­wi­jać aktyw­ność fizycz­ną miesz­kań­ców i zachę­cać wszyst­kich do jak naj­częst­sze­go upra­wia­nia spor­tu w wybra­nej dla sie­bie for­mie. Przez ostat­nie mie­sią­ce trwa­ły pra­ce nad zało­że­nia­mi i obsza­ra­mi, któ­re zosta­ną obję­te pro­gra­mem. Teraz war­sza­wia­cy mogą zgła­szać swo­je pro­po­zy­cje i uwa­gi w ramach kon­sul­ta­cji społecznych, […]
 • Nowa Chmiel­na peł­na zie­le­ni i miejsc do wypo­czyn­ku
  – Chce­my, aby War­sza­wa była zie­lo­na, czy­sta i peł­na przy­ja­znych prze­strze­ni dla każ­de­go miesz­kań­ca. I to nie tyl­ko na obrze­żach, ale rów­nież w samym jej ser­cu. Dla­te­go kon­se­kwent­nie reali­zu­je­my pro­gram Nowe­go Cen­trum War­sza­wy, w któ­rym będzie moż­na oddy­chać czy­stym powie­trzem, schro­nić się przed słoń­cem w cie­niu drzew, wygod­nie poru­szać pie­szo, na rowe­rze czy trans­por­tem publicznym […]