Widok budynku

Pogodynka

Pol­ska
roz­pro­szo­ne chmury
6.9 ° C
8.3 °
5.6 °
72 %
3.6kmh
48 %
sob
11 °
nie
9 °
pon
3 °
wt
2 °
śr
3 °

RSS Wiadomości warszawskie

 • Zmia­ny w pra­wie dla kie­row­ców
  Dowód reje­stra­cyj­ny posłu­ży dłu­żej­czy­taj więcej
 • Samo­rzą­dy i orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we prze­ciw­ko zawe­to­wa­niu budże­tu UE przez rząd
  Dla­te­go po raz kolej­ny ape­lu­je­my do pre­mie­ra Mate­usza Mora­wiec­kie­go o nie­we­to­wa­nie budże­tu unij­ne­go. Bez tych środ­ków tak spek­ta­ku­lar­ny roz­wój naszych miast, gmin i wsi nie był­by moż­li­wy! Unia Euro­pej­ska, któ­rą współ­two­rzy­my, to przede wszyst­kim wspól­no­ta war­to­ści, do któ­rych nale­żą: posza­no­wa­nie god­no­ści i praw czło­wie­ka, wol­ność, demo­kra­cja, rów­ność i pra­wo­rząd­ność. Te war­to­ści są dla nas kluczowe, […]
 • Inau­gu­ra­cja ilu­mi­na­cji świą­tecz­nej
  Tej zimy na sto­łecz­ne uli­ce powró­ci duch przed­wo­jen­nej War­sza­wy wypeł­nio­nej gwa­rem i melo­dią z kata­ryn­ki. A to za spra­wą nowej ilu­mi­na­cji mia­sta, któ­ra prze­nie­sie spa­ce­ro­wi­czów w cza­sy kon­nych tram­wa­jów i słyn­nych poje­dyn­ków sza­cho­wych. Inau­gu­ra­cja ilu­mi­na­cji zapla­no­wa­na jest na sobo­tę, 5 grud­nia, w godzi­nach popo­łu­dnio­wych. czy­taj więcej
 • Pra­ce w szko­le przy Róża­nej już na ukoń­cze­niu
  - Moder­ni­za­cja Zespo­łu Szkół Spe­cjal­nych nr 99 dobie­ga już koń­ca. Wszyst­ko prze­bie­ga zgod­nie z har­mo­no­gra­mem i po feriach zimo­wych, w lutym przy­szłe­go roku, dzie­ci ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 111 będą się już mogły uczyć w kom­for­to­wych warun­kach, w wyre­mon­to­wa­nym obiek­cie. Dodat­ko­wo będzie to też nowa sie­dzi­ba Mło­dzie­żo­we­go Ośrod­ka Socjo­te­ra­pii nr 1 — mówi Rena­ta Kaznowska, […]
 • Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Wolon­ta­riu­sza
  – Tego­rocz­ne obcho­dy Mię­dzy­na­ro­do­we­go Dnia Wolon­ta­riu­sza upły­wa­ją w cie­niu pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa, któ­ra dla wolon­ta­ria­tu i osób w nie­go zaan­ga­żo­wa­nych jest ogrom­nym wyzwa­niem, ale rów­nież spraw­dzia­nem wytrwa­ło­ści i deter­mi­na­cji. Dzię­ku­ję, że w tym trud­nym cza­sie dba­my o sie­bie i poma­ga­my sobie nawza­jem. Odro­dzi­ła się rów­nież pomoc sąsiedz­ka, co poka­zu­je jak waż­na jest dla nas tro­ska o […]
 • Festi­wa­le na kana­pie tak­że w grud­niu
  Doku­men­ty o pra­wach czło­wie­ka, kine­ma­to­gra­fia rosyj­ska, prze­gląd fil­mów poświę­co­nych Afry­ce, a może naj­lep­sze pol­skie spek­ta­kle teatral­ne? Koniec pan­de­micz­ne­go roku obfi­tu­je w cie­ka­we festi­wa­le. War­sza­wa od lat wspie­ra i współ­fi­nan­su­je te wydarzenia.czytaj więcej