Informacje dotyczące przetwarzania danych

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związ­ku z reali­za­cją wymo­gów Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (ogól­ne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych oso­bo­wych) infor­mu­je­my o zasa­dach prze­twa­rza­nia pań­stwa danych oso­bo­wych oraz przy­słu­gu­ją­cych pań­stwu praw z tego tytułu:

 1. Admi­ni­stra­to­rem pań­stwa Danych Oso­bo­wych jest Cen­trum Admi­ni­stra­cyj­ne Mazo­via Sp. z o.o., ul. Jagiel­loń­ska 26, 03–719 Warszawa
 2. Pań­stwa dane oso­bo­we będą prze­twa­rza­ne w celu: 
  1. wyko­ny­wa­nia obo­wiąz­ków praw­nych, cią­żą­cych na Admi­ni­stra­to­rze Danych, na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  2. wyni­ka­ją­cych z praw­nie uza­sad­nio­nych inte­re­sów reali­zo­wa­nych przez Admi­ni­stra­to­ra Danych na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  3. zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa osób i mie­nia Admi­ni­stra­to­ra oraz ochro­ny jego praw poprzez sto­so­wa­nie moni­to­rin­gu wizyj­ne­go na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  4. w innych wypad­kach, na pod­sta­wie udzie­lo­nej przez Pań­stwa zgo­dy, do celów okre­ślo­nych w udzie­lo­nej zgo­dzie na prze­twa­rza­nie danych osobowych.
 3. W związ­ku z prze­twa­rza­niem danych dla celów okre­ślo­nych w ust. 2 powy­żej, odbior­ca­mi Pań­stwa danych oso­bo­wych mogą być: orga­ny publicz­ne upo­waż­nio­ne do zała­twie­nia sprawy/wniosku, pod­mio­ty wyko­ny­wu­ją­ce na rzecz Admi­ni­stra­to­ra usłu­gi dorad­cze, pomo­cy praw­nej lub ser­wi­so­we dla użyt­ko­wa­nych sys­te­mów infor­ma­tycz­nych jak rów­nież pod­mio­ty upraw­nio­ne do obsłu­gi dorę­czeń i pod­mio­ty. Admi­ni­stra­tor będzie udo­stęp­niać Pań­stwa dane oso­bo­we innym pod­mio­tom, o ile taki obo­wią­zek będzie wyni­kać z prze­pi­sów pra­wa.
  Admi­ni­stra­tor Danych oświad­cza, że dane oso­bo­we nie będą prze­ka­zy­wa­ne do państw spo­za obsza­ru UE.
 4. W związ­ku z prze­twa­rza­niem pań­stwa danych oso­bo­wych mają pań­stwo prawo: 
  1. dostę­pu do tre­ści swo­ich danych,
  2. pra­wo spro­sto­wa­nia swo­ich danych osobowych,
  3. żąda­nia usu­nię­cia danych oso­bo­wych (pra­wo do zapomnienia),
  4. ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia danych osobowych,
  5. pra­wo do prze­no­sze­nia danych,
  6. pra­wo wnie­sie­nia sprzeciwu,
  7. pra­wo do cof­nię­cia zgo­dy w dowol­nym momen­cie (w sytu­acji gdy prze­twa­rza­nie odby­wa się na pod­sta­wie udzie­lo­nej zgo­dy) bez wpły­wu na zgod­ność z pra­wem prze­twa­rza­nia, któ­re­go doko­na­no na pod­sta­wie zgo­dy przed jej cofnięciem.
 5. Mają Pań­stwo pra­wo do wnie­sie­nia skar­gi do Pre­ze­sa Urzę­du Ochro­ny Danych Oso­bo­wych na dzia­ła­nia Admi­ni­stra­to­ra Danych.
 6. Admi­ni­stra­tor Danych oświad­cza, że dane oso­bo­we są prze­twa­rza­ne przez okres usta­lo­ny zgod­nie z celem i pod­sta­wą legal­no­ści ich prze­twa­rza­nia, w tym rów­nież obo­wiąz­ku archi­wi­za­cyj­ne­go wyni­ka­ją­ce­go z prze­pi­sów prawa.
 7. Poda­nie danych oso­bo­wych jest koniecz­ne jeże­li prze­słan­kę prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych sta­no­wi prze­pis pra­wa bądź zawar­ta umo­wa. Poda­nie danych jest dobro­wol­ne, jeże­li odby­wa się na pod­sta­wie zgody.

 

Poli­ty­ka prywatności

Zasa­dy doty­czą­ce prze­twa­rza­nia danych w ser­wi­sach WWW Cen­trum Admi­ni­stra­cyj­ne­go Mazo­via sp. z o. o. zosta­ły okre­ślo­ne w naszej Poli­ty­ce Pry­wat­no­ści https://www.camazovia.pl/polityka-prywatnosci/.