Centrum Administracyjne Mazovia Sp. z o.o. w likwidacji

Spół­ka dzia­ła pod fir­mą: Cen­trum Admi­ni­stra­cyj­ne Mazo­via Spół­ka z ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­no­ścią w likwi­da­cji. Spół­ka może tak­że posłu­gi­wać się skró­co­ną fir­mą: Cen­trum Admi­ni­stra­cyj­ne Mazo­via Sp. z o.o. w likwi­da­cji. Sie­dzi­bą Spół­ki jest mia­sto sto­łecz­ne War­sza­wa. Spół­ka dzia­ła na obsza­rze Woje­wódz­twa Mazo­wiec­kie­go. Jedy­nym udzia­łow­cem Spół­ki jest Woje­wódz­two Mazo­wiec­kie. Spół­ka zosta­ła utwo­rzo­na na czas nie­ozna­czo­ny. Przed­mio­tem dzia­łal­no­ści Spół­ki jest obsłu­ga nie­ru­cho­mo­ści oraz obsłu­ga pro­ce­sów inwe­sty­cyj­nych Woje­wódz­twa Mazo­wiec­kie­go. Kapi­tał zakła­do­wy Spół­ki wyno­si 39.196.000 zł (trzy­dzie­ści dzie­więć milio­nów sto dzie­więć­dzie­siąt sześć tysię­cy zło­tych). Orga­na­mi Spół­ki są: Zarząd, Rada Nad­zor­cza i Zgro­ma­dze­nie Wspólników.

Zarząd Spółki

Piotr Szy­ma­nek
Likwidator

Rada Nadzorcza Spółki

Agniesz­ka Nowak
Prze­wod­ni­czą­ca Rady Nadzorczej

Paweł Ofat
Czło­nek Rady Nadzorczej

Agniesz­ka Rawa
Czło­nek Rady Nadzorczej