Polityka prywatności

Poli­ty­ka pry­wat­no­ści i wyko­rzy­sty­wa­nia pli­ków Cookies w ser­wi­sach inter­ne­to­wych CAM

Cen­trum Admi­ni­stra­cyj­ne Mazo­via przy­wią­zu­je szcze­gól­ną wagę do posza­no­wa­nia pry­wat­no­ści użyt­kow­ni­ków odwie­dza­ją­cych ser­wi­sy w dome­nie *.camazovia.pl. Gro­ma­dzo­ne w dzien­ni­kach logów dane są wyko­rzy­sty­wa­ne tyl­ko i wyłącz­nie do celów admi­ni­stro­wa­nia ser­wi­sem. Nie zabie­ga­my o iden­ty­fi­ka­cję użyt­kow­ni­ków stron CAM. Żad­ne dane iden­ty­fi­ka­cyj­ne, do żad­nych celów, nie są prze­ka­zy­wa­ne do jakiej­kol­wiek trze­ciej strony.

Gro­ma­dze­nie danych

Ser­wis CAM prze­cho­wu­je­my zapy­ta­nia HTTP kie­ro­wa­ne do nasze­go ser­we­ra. Prze­glą­da­ne zaso­by iden­ty­fi­ko­wa­ne są poprzez adre­sy URL. Dokład­ny wykaz infor­ma­cji prze­cho­wy­wa­nych w pli­kach logów ser­we­ra WWW jest następujący:

  • publicz­ny adres IP kom­pu­te­ra z któ­re­go nade­szło zapy­ta­nie (może to być bez­po­śred­nio kom­pu­ter użytkownika)
  • nazwę sta­cji klien­ta — iden­ty­fi­ka­cja reali­zo­wa­na przez pro­to­kół HTTP o ile jest możliwa,
  • nazwa użyt­kow­ni­ka poda­wa­na w pro­ce­sie autoryzacji,
  • czas nadej­ścia zapytania,
  • pierw­szy wiersz żąda­nia HTTP,
  • kod odpo­wie­dzi HTTP,
  • licz­bę wysła­nych przez ser­wer bajtów,
  • adres URL stro­ny poprzed­nio odwie­dza­nej przez użyt­kow­ni­ka (refe­rer link) — w przy­pad­ku gdy przej­ście do stro­ny Cen­trum Admi­ni­stra­cyj­ne­go Mazo­via nastą­pi­ło przez odnośnik,
  • infor­ma­cje o prze­glą­dar­ce użytkownika,
  • infor­ma­cje o błę­dach, jakie nastą­pi­ły przy reali­za­cji trans­ak­cji HTTP.

 

Dane te nie są koja­rzo­ne z kon­kret­ny­mi oso­ba­mi prze­glą­da­ją­cy­mi stro­ny Cen­trum Admi­ni­stra­cyj­ne­go Mazo­via. Dla zapew­nie­nia jak naj­wyż­szej jako­ści ser­wi­su, oka­zjo­nal­nie ana­li­zu­je­my pli­ki z loga­mi w celu okre­śle­nia: któ­re stro­ny odwie­dza­ne są naj­czę­ściej, jakie prze­glą­dar­ki stron WWW są sto­so­wa­ne, czy struk­tu­ra stro­ny nie zawie­ra błę­dów itp.

Wyko­rzy­sty­wa­nie danych

Zebra­ne logi prze­cho­wy­wa­ne są przez czas nie­okre­ślo­ny jako mate­riał pomoc­ni­czy słu­żą­cy do admi­ni­stro­wa­nia ser­wi­sem. Infor­ma­cje w nich zawar­te nie są ujaw­nia­ne niko­mu poza oso­ba­mi upo­waż­nio­ny­mi do admi­ni­stro­wa­nia ser­we­rem oraz sie­cią CAM. Na pod­sta­wie pli­ków logów mogą być gene­ro­wa­ne sta­ty­sty­ki sta­no­wią­ce pomoc w admi­ni­stro­wa­niu. Zbior­cze pod­su­mo­wa­nia w posta­ci takich sta­ty­styk nie zawie­ra­ją żad­nych cech iden­ty­fi­ku­ją­cych oso­by odwie­dza­ją­ce serwis.

Mecha­nizm Cookies na stro­nach inter­ne­to­wych CAM

Mecha­nizm Cookies nie jest wyko­rzy­sty­wa­ny do pozy­ski­wa­nia jakich­kol­wiek infor­ma­cji o użyt­kow­ni­kach ser­wi­su ani śle­dze­nia ich nawi­ga­cji. Pli­ki Cookies sto­so­wa­ne w ser­wi­sach CAM nie prze­cho­wu­ją żad­nych danych oso­bo­wych ani innych infor­ma­cji zebra­nych od użytkowników.

W ser­wi­sie camazovia.pl okre­so­wo może być wyko­rzy­sty­wa­ny sesyj­ny plik Cookie o nazwie INFO — do zapi­sa­nia fak­tu zapo­zna­nia się z wyróż­nio­ny­mi infor­ma­cja­mi. Plik Cookie jest two­rzo­ny w celu ogra­ni­cza­nia ilo­ści emi­sji okre­so­wo poja­wia­ją­cych się ogło­szeń. Dzię­ki zasto­so­wa­niu pli­ku Cookie infor­ma­cja wyświe­tla się tyl­ko raz dla jed­nej sesji użyt­kow­ni­ka i nie uka­zu­je się ponow­nie po przej­ściu na kolej­ną stro­nę ser­wi­su. Wymie­nio­ny wyżej sesyj­ny plik Cookie, jeśli jest two­rzo­ny, to wystę­pu­je w okre­ślo­nym cza­sie, i tyl­ko przez czas, w jakim stro­na jest odwie­dza­na przez użyt­kow­ni­ka. Zamknię­cie okna prze­glą­dar­ki ze stro­ną ser­wi­su camazovia.pl powo­du­je usu­nię­cie utwo­rzo­ne­go pliku.

Odno­śni­ki do innych stron

Ser­wis Cen­trum Admi­ni­stra­cyj­ne­go Mazo­via zawie­ra odno­śni­ki do innych stron WWW. Nie może­my pono­sić odpo­wie­dzial­no­ści za zasa­dy zacho­wa­nia pry­wat­no­ści obo­wią­zu­ją­ce na tych stro­nach. Nama­wia­my, by po przej­ściu na inne stro­ny, zapo­znać się z poli­ty­ka pry­wat­no­ści tam usta­lo­ną. Niniej­sza poli­ty­ka pry­wat­no­ści doty­czy tyl­ko ser­wi­sów WWW Cen­trum Admi­ni­stra­cyj­ne­go Mazovia.

Zmia­ny

W przy­pad­ku zmia­ny obo­wią­zu­ją­cej poli­ty­ki pry­wat­no­ści wpro­wa­dzo­ne zosta­ną odpo­wied­nie mody­fi­ka­cje do powyż­sze­go zapisu.