Umowa Spółki

Cen­trum Admi­ni­stra­cyj­ne MAZOVIA Spół­ka z ogra­ni­czo­ną odpowiedzialnością

I. Postanowienia ogólne.

§ 1.

Spół­ka dzia­ła pod fir­mą: Cen­trum Admi­ni­stra­cyj­ne MAZOVIA Spół­ka z ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­no­ścią. Spół­ka może tak­że posłu­gi­wać się skró­co­ną fir­mą: Cen­trum Admi­ni­stra­cyj­ne MAZOVIA Sp. z o.o.

§ 2.

Sie­dzi­bą Spół­ki jest mia­sto sto­łecz­ne Warszawa.

§ 3.

Spół­ka dzia­ła na obsza­rze Woje­wódz­twa Mazowieckiego.

§ 4.

1. Jedy­nym udzia­łow­cem Spół­ki jest Woje­wódz­two Mazowieckie.

2. Spół­ka zosta­ła utwo­rzo­na na czas nieoznaczony.

§ 5.

Przed­mio­tem dzia­łal­no­ści Spół­ki jest:

1. obsłu­ga nieruchomości;

2. obsłu­ga pro­ce­sów inwe­sty­cyj­nych Woje­wódz­twa Mazowieckiego.

II. Kapitał Spółki.

§ 6.

1. Kapi­tał zakła­do­wy Spół­ki wyno­si 39.196.000 zł (trzy­dzie­ści dzie­więć milio­nów sto dzie­więć­dzie­siąt sześć tysię­cy zło­tych) i dzie­li się na 391.960 (trzy­sta dzie­więć­dzie­siąt jeden tysię­cy dzie­więć­set sześć­dzie­siąt) rów­nych i nie­po­dziel­nych udzia­łów o war­to­ści nomi­nal­nej po 100 zł (sto zło­tych) każ­dy i pokry­ty został w nastę­pu­ją­cy sposób:

1) 31.245 (trzy­dzie­ści jeden tysię­cy dwie­ście czter­dzie­ści pięć) udzia­łów o łącz­nej war­to­ści 3.124.500 zł (trzech milio­nów stu dwu­dzie­stu czte­rech tysię­cy pię­ciu­set zło­tych) pokry­te wkła­dem nie­pie­nięż­nym w posta­ci pra­wa użyt­ko­wa­nia wie­czy­ste­go dział­ki ewi­den­cyj­nej nr 40/1 z obrę­bu 4–15-03, o obsza­rze 0,1251 ha (jed­ne­go tysią­ca dwu­stu pięć­dzie­się­ciu jeden metrów kwa­dra­to­wych), poło­żo­nej w War­sza­wie, przy ul. Jagiel­loń­skiej nr 26 wraz z wła­sno­ścią budyn­ku kina „Pra­ha”, znaj­du­ją­ce­go się na tym grun­cie i sta­no­wią­ce­go odręb­ną od grun­tu nie­ru­cho­mość, obję­tych księ­gą wie­czy­stą KW nr 212512, pro­wa­dzo­ną przez Sąd Rejo­no­wy dla War­sza­wy Moko­to­wa, IX Wydział Ksiąg Wieczystych,

2) 44.712 (czter­dzie­ści czte­ry tysią­ce sie­dem­set dwa­na­ście) udzia­łów o łącz­nej war­to­ści 4.471.200 zł (czte­rech milio­nów czte­ry­stu sie­dem­dzie­się­ciu jeden tysię­cy dwu­stu zło­tych) pokry­te wkła­dem nie­pie­nięż­nym w posta­ci pra­wa użyt­ko­wa­nia wie­czy­ste­go dział­ki ewi­den­cyj­nej nr 40/2 z obrę­bu 4–15-03, o obsza­rze 0,0562 ha (pię­ciu­set sześć­dzie­się­ciu dwóch metrów kwa­dra­to­wych), poło­żo­nej w War­sza­wie przy ul. Jagiel­loń­skiej nr 26 wraz z wła­sno­ścią budyn­ku biu­ro­wo-miesz­kal­ne­go, znaj­du­ją­ce­go się na tym grun­cie i sta­no­wią­ce­go odręb­ną od grun­tu nie­ru­cho­mość, obję­tych księ­gą wie­czy­stą KW nr 212512, pro­wa­dzo­ną przez Sąd Rejo­no­wy dla War­sza­wy Moko­to­wa, IX Wydział Ksiąg Wieczystych,

3) 460 (czte­ry­sta sześć­dzie­siąt) udzia­łów o łącz­nej war­to­ści 46.000 zł (czter­dzie­ści sześć tysię­cy zło­tych) pokry­te wkła­dem nie­pie­nięż­nym w posta­ci użyt­ko­wa­nia wie­czy­ste­go nie­ru­cho­mo­ści o powierzch­ni 55 m² (pięć­dzie­siąt pięć metrów kwa­dra­to­wych), ozna­czo­nej jako dział­ka ewi­den­cyj­na nr 39 (trzy­dzie­ści dzie­więć) z obrę­bu ewi­den­cyj­ne­go 4–15-03 (czte­ry — pięt­na­ście — zero trzy), poło­żo­nej przy uli­cy Jagiel­loń­skiej nr 26 (dwa­dzie­ścia sześć) w Dziel­ni­cy Pra­ga Pół­noc Mia­sta Sto­łecz­ne­go War­sza­wy, oraz wła­sno­ści posa­do­wio­ne­go na tej nie­ru­cho­mo­ści budyn­ku sta­no­wią­ce­go odręb­ną nie­ru­cho­mość, dla któ­rych Sąd Rejo­no­wy dla War­sza­wy — Moko­to­wa w War­sza­wie, IX Wydział Ksiąg Wie­czy­stych pro­wa­dzi księ­gę wie­czy­stą nr WA3M/00432700/2 (WA trzy M łama­ne przez czte­ry­sta trzy­dzie­ści dwa tysią­ce sie­dem­set łama­ne przez dwa),

4) 315.543 (trzy­sta pięt­na­ście tysię­cy pięć­set czter­dzie­ści trzy) udzia­ły o łącz­nej war­to­ści 31.554.300 zł (trzy­dzie­ści jeden milio­nów pięć­set pięć­dzie­siąt czte­ry tysią­ce trzy­sta zło­tych) pokry­te wkła­dem pieniężnym.

2. Udzia­ły są zby­wal­ne i mogą być przed­mio­tem zasta­wu, za zgo­dą Zgro­ma­dze­nia Wspólników.

3. Pod­wyż­sze­nie kapi­ta­łu zakła­do­we­go nastę­pu­je za zgo­dą Zgro­ma­dze­nia Wspól­ni­ków poprzez usta­no­wie­nie nowych udzia­łów albo pod­wyż­sze­nie war­to­ści ist­nie­ją­cych udzia­łów. Pod­wyż­sze­nie kapi­ta­łu zakła­do­we­go do kwo­ty 400.000.000 (słow­nie: czte­ry­sta milio­nów) zło­tych w ter­mi­nie do dnia 31 grud­nia 2050 r. nie sta­no­wi zmia­ny umo­wy Spółki.

4. Wspól­nik może być zobo­wią­za­ny, w mia­rę potrze­by, do wnie­sie­nia dopłat w mak­sy­mal­nej wyso­ko­ści 10 — krot­no­ści war­to­ści nomi­nal­nej posia­da­nych przez nie­go udzia­łów, zgod­nie z pro­cen­to­wym udzia­łem w kapi­ta­le zakła­do­wym Spół­ki, na mocy uchwa­ły Zgro­ma­dze­nia Wspól­ni­ków, w któ­rej zosta­ną okre­ślo­ne wyso­kość oraz ter­mi­ny wnie­sie­nia dopłat.

§ 7.

Udział może być umo­rzo­ny. Umo­rze­nie udzia­łu może nastą­pić z czy­ste­go zysku lub poprzez obni­że­nie kapi­ta­łu zakła­do­we­go. Wyna­gro­dze­nie za umo­rzo­ny udział wypła­ca­ne będzie w wyso­ko­ści obli­czo­nej według war­to­ści księ­go­wej umo­rzo­ne­go udzia­łu, chy­ba, że uchwa­ła Wspól­ni­ków posta­no­wi inaczej.

III. Organy Spółki.

§ 8.

1. Orga­na­mi Spół­ki są: Zarząd, Rada Nad­zor­cza i Zgro­ma­dze­nie Wspólników.

2. Uchwa­ły orga­nów Spół­ki zapa­da­ją bez­względ­ną więk­szo­ścią gło­sów, chy­ba że Kodeks spół­ek han­dlo­wych lub umo­wa Spół­ki sta­no­wi inaczej.

IV. Zarząd Spółki.

§ 9.

1. Zarząd skła­da się z 1 (jed­nej) do 3 (trzech) osób, w tym Pre­ze­sa Zarządu.

2. Człon­ków Zarzą­du, w tym Pre­ze­sa Zarzą­du, powo­łu­je i odwo­łu­je Rada Nad­zor­cza na okres trzy­let­niej wspól­nej kadencji.

3. Man­dat człon­ka Zarzą­du wyga­sa naj­póź­niej z dniem odby­cia Zgro­ma­dze­nia Wspól­ni­ków zatwier­dza­ją­ce­go spra­woz­da­nie finan­so­we za ostat­ni peł­ny rok obro­to­wy peł­nie­nia funk­cji Człon­ka Zarzą­du. Za ostat­ni peł­ny rok obro­to­wy peł­nie­nia funk­cji człon­ka Zarzą­du uwa­ża się ostat­ni peł­ny rok obro­to­wy przy­pa­da­ją­cy w danej kaden­cji, czy­li rok obro­to­wy poprze­dza­ją­cy rok, w któ­rym nastę­pu­je zakoń­cze­nie kaden­cji. Man­dat człon­ka Zarzą­du wyga­sa rów­nież wsku­tek zło­że­nia rezy­gna­cji, odwo­ła­nia ze skła­du Rady oraz śmierci.

4. Każ­dy z człon­ków Zarzą­du może być w każ­dym cza­sie odwo­ła­ny lub z waż­nych powo­dów zawie­szo­ny w czyn­no­ściach przez Radę Nadzorczą.

5. Czło­nek Zarzą­du powi­nien speł­niać wyma­ga­nia okre­ślo­ne przez Zgro­ma­dze­nie Wspólników.

6. W przy­pad­ku rezy­gna­cji z funk­cji czło­nek Zarzą­du skła­da rezy­gna­cję na piśmie do Zarzą­du Spół­ki oraz prze­sy­ła do wia­do­mo­ści Zarzą­du Woje­wódz­twa Mazo­wiec­kie­go do cza­su, gdy Woje­wódz­two Mazo­wiec­kie jest jedy­nym wspól­ni­kiem Spółki.

§ 10.

1. Do skła­da­nia oświad­czeń w imie­niu Spół­ki wyma­ga­ne jest współ­dzia­ła­nie dwóch człon­ków Zarzą­du albo jed­ne­go człon­ka Zarzą­du łącz­nie z prokurentem.

2. Jeże­li Zarząd jest jed­no­oso­bo­wy oświad­cze­nia w imie­niu Spół­ki skła­da Pre­zes Zarządu.

3. Powo­ła­nie pro­ku­ren­ta wyma­ga jed­no­myśl­nej uchwa­ły człon­ków Zarzą­du. Odwo­łać pro­ku­rę może każ­dy czło­nek Zarządu.

§ 11.

1. Uchwa­ły Zarzą­du wyma­ga­ją wszyst­kie spra­wy prze­kra­cza­ją­ce zakres zwy­kłych czyn­no­ści Spółki

2. Uchwa­ły Zarzą­du wyma­ga­ją w szczególności:

1) uchwa­la­nie regu­la­mi­nu Zarzą­du (w przy­pad­ku Zarzą­du wieloosobowego);

2) uchwa­la­nie regu­la­mi­nów Spółki;

3) powo­ła­nie prokurenta;

4) przy­ję­cie rocz­ne­go pla­nu rze­czo­wo — finan­so­we­go Spółki;

5) spra­wy, o któ­rych roz­pa­trze­nie Zarząd zwra­ca się do Rady Nad­zor­czej lub do Zgro­ma­dze­nia Wspólników.

3. Pra­co­daw­cą w rozu­mie­niu usta­wy z dnia 26 czerw­ca 1974 r. — Kodeks pra­cy jest Spółka.

4. Czyn­no­ści z zakre­su pra­wa pra­cy w Spół­ce doko­nu­je Zarząd Spół­ki lub wyzna­czo­na przez nie­go osoba.

5. Zarząd jest zobowiązany:

1) spo­rzą­dzić spra­woz­da­nie finan­so­we wraz ze spra­woz­da­niem z dzia­łal­no­ści Spół­ki za ostat­ni rok obro­to­wy w ter­mi­nie trzech mie­się­cy od dnia bilansowego;

2) przed­sta­wić Zwy­czaj­ne­mu Zgro­ma­dze­niu Wspól­ni­ków doku­men­ty wymie­nio­ne w pkt 1 wraz ze spra­woz­da­niem Rady Nad­zor­czej, o któ­rym mowa w § 13 ust. 1 pkt 4, w ter­mi­nie do koń­ca czwar­te­go mie­sią­ca od dnia bilansowego.

V. Rada Nadzorcza.

§ 12.

1. Rada Nad­zor­cza skła­da się z 3 (trzech) do 5 (pię­ciu) osób, w tym Prze­wod­ni­czą­ce­go, powo­ły­wa­nych przez Zgro­ma­dze­nie Wspólników.

2. Człon­ków Rady Nad­zor­czej powo­łu­je się na okres trzy­let­niej, wspól­nej kadencji.

3. Czło­nek Rady Nad­zor­czej może być odwo­ła­ny w każ­dym cza­sie przez Zgro­ma­dze­nie Wspól­ni­ków, z zastrze­że­niem ust. 6.

4. W przy­pad­ku rezy­gna­cji czło­nek Rady Nad­zor­czej skła­da rezy­gna­cję na piśmie i prze­sy­ła ją Zarzą­do­wi Spół­ki oraz do wia­do­mo­ści Zarzą­du Woje­wódz­twa Mazo­wiec­kie­go do cza­su, gdy Woje­wódz­two Mazo­wiec­kie jest jedy­nym wspól­ni­kiem Spółki.

5. Man­dat Człon­ka Rady Nad­zor­czej wyga­sa naj­póź­niej z dniem odby­cia Zgro­ma­dze­nia Wspól­ni­ków zatwier­dza­ją­ce­go spra­woz­da­nie finan­so­we za ostat­ni peł­ny rok obro­to­wy peł­nie­nia funk­cji Człon­ka Rady Nad­zor­czej, § 9 ust. 3 sto­su­je się odpo­wied­nio. Man­dat człon­ka Rady Nad­zor­czej wyga­sa rów­nież wsku­tek zło­że­nia rezy­gna­cji, odwo­ła­nia ze skła­du Rady oraz śmierci.

6. Do cza­su gdy Woje­wódz­two Mazo­wiec­kie jest jedy­nym wspól­ni­kiem Spół­ki, człon­ków Rady Nad­zor­czej powo­łu­je i odwo­łu­je Zarząd Woje­wódz­twa Mazowieckiego.

7. Człon­ko­wie Rady Nad­zor­czej wyko­nu­ją swo­je pra­wa i obo­wiąz­ki osobiście.

8. Człon­kom Rady Nad­zor­czej przy­słu­gu­je wyna­gro­dze­nie mie­sięcz­ne w wyso­ko­ści okre­ślo­nej przez Zgro­ma­dze­nie Wspólników.

§ 13.

1. Do kom­pe­ten­cji Rady Nad­zor­czej nale­ży w szczególności:

1) oce­na spra­woz­da­nia finan­so­we­go Spół­ki za ubie­gły rok obrotowy;

2) oce­na spra­woz­da­nia Zarzą­du z dzia­łal­no­ści Spółki;

3) oce­na wnio­sków Zarzą­du co do podzia­łu zysku albo pokry­cia straty;

4) skła­da­nie Zgro­ma­dze­niu Wspól­ni­ków pisem­ne­go spra­woz­da­nia z wyni­ków czyn­no­ści, o któ­rych mowa w pkt 1–3;

5) wybór bie­głe­go rewi­den­ta do prze­pro­wa­dze­nia bada­nia spra­woz­da­nia finansowego;

6) wnio­sko­wa­nie do Zgro­ma­dze­nia Wspól­ni­ków w spra­wach udzie­le­nia abso­lu­to­rium człon­kom Zarzą­du z wyko­na­nia przez nich obowiązków;

7) powo­ły­wa­nie i odwo­ły­wa­nie Człon­ków Zarządu;

8) zawie­sza­nie z waż­nych powo­dów w czyn­no­ściach poszcze­gól­nych lub wszyst­kich człon­ków Zarządu;

9) kształ­to­wa­nie wyna­gro­dzeń człon­ków Zarzą­du zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi i uchwa­ła­mi Zgro­ma­dze­nia Wspólników;

10) uchwa­la­nie regu­la­mi­nu Rady Nadzorczej;

11) zatwier­dza­nie regu­la­mi­nu Zarządu;

12) zatwier­dza­nie regu­la­mi­nu orga­ni­za­cyj­ne­go oraz innych regu­la­mi­nów wewnętrz­nych wpro­wa­dza­nych w Spółce;

13) opi­nio­wa­nie spraw przed­kła­da­nych do roz­pa­trze­nia przez Zgro­ma­dze­nie Wspól­ni­ków, z wyłą­cze­niem spraw doty­czą­cych Rady Nadzorczej;

14) wyra­ża­nie zgo­dy na naby­cie, zby­cie, obcią­że­nie, leasing oraz odda­nie do odpłat­ne­go lub nie­od­płat­ne­go korzy­sta­nia skład­ni­ków akty­wów trwa­łych, z wyłą­cze­niem nie­ru­cho­mo­ści oraz pra­wa użyt­ko­wa­nia wie­czy­ste­go, o war­to­ści prze­kra­cza­ją­cej kwo­tę 300.000 zł (słow­nie: trzy­sta tysię­cy zło­tych) i nie prze­kra­cza­ją­cej kwo­ty 5.000.000 zł (słow­nie: pię­ciu milio­nów złotych);

15) wyra­ża­nie zgo­dy na roz­po­rzą­dze­nie pra­wem lub zacią­gnię­cie przez Spół­kę zobo­wią­za­nia o war­to­ści prze­kra­cza­ją­cej kwo­tę 300.000 zł (słow­nie: trzy­sta tysię­cy zło­tych) i nie prze­kra­cza­ją­cej kwo­ty 5.000.000 zł (słow­nie: pięć milio­nów złotych);

16) zawar­cie umo­wy daro­wi­zny lub zwol­nie­nia z długu;

17) zatwier­dza­nie rocz­ne­go pla­nu rze­czo­wo — finan­so­we­go Spółki.

§ 14.

1. Do kom­pe­ten­cji Rady Nad­zor­czej nale­ży dele­go­wa­nie człon­ka Rady Nad­zor­czej, na okres nie dłuż­szy niż trzy mie­sią­ce, do cza­so­we­go wyko­ny­wa­nia czyn­no­ści Pre­ze­sa lub człon­ka Zarządu.

2. Wyna­gro­dze­nie człon­ka Rady Nad­zor­czej, o któ­rym mowa w ust. 1, usta­la uchwa­łą Rada Nad­zor­cza, w wyso­ko­ści nie prze­kra­cza­ją­cej wyna­gro­dze­nia Pre­ze­sa lub człon­ka Zarządu.

3. W przy­pad­ku dele­go­wa­nia człon­ka Rady Nad­zor­czej do cza­so­we­go wyko­ny­wa­nia czyn­no­ści Pre­ze­sa lub człon­ka Zarzą­du, za okres spra­wo­wa­nia tych czyn­no­ści nie przy­słu­gu­je mu wyna­gro­dze­nie jako człon­ko­wi Rady Nadzorczej.

4. Rada Nad­zor­cza może dele­go­wać człon­ka Rady Nad­zor­czej do wyko­na­nia czyn­no­ści nad­zor­czych i kontrolnych.

§ 15.

Rada Nad­zor­cza zawie­ra umo­wy oraz doko­nu­je innych czyn­no­ści praw­nych pomię­dzy Spół­ką a Człon­ka­mi Zarządu.

VI. Zgromadzenie Wspólników.

§ 16.

1. Zgro­ma­dze­nie Wspól­ni­ków obra­du­je jako zwy­czaj­ne lub nadzwyczajne.

2. Zwy­czaj­ne Zgro­ma­dze­nie Wspól­ni­ków zwo­łu­je Zarząd w cią­gu sze­ściu mie­się­cy po upły­wie roku obro­to­we­go. Jeże­li Zarząd nie zwo­ła Zgro­ma­dze­nia Wspól­ni­ków w tym ter­mi­nie, pra­wo do jego zwo­ła­nia przy­słu­gu­je Radzie Nadzorczej.

§ 17.

Zgro­ma­dze­nia Wspól­ni­ków odby­wa­ją się w sie­dzi­bie Spół­ki lub w sie­dzi­bie Zarzą­du Woje­wódz­twa Mazowieckiego.

§ 18.

Zgro­ma­dze­nie Wspól­ni­ków otwie­ra Prze­wod­ni­czą­cy Rady Nad­zor­czej lub repre­zen­tant Woje­wódz­twa Mazowieckiego.

§ 19.

Zgro­ma­dze­nie Wspól­ni­ków może zarzą­dzić prze­rwę w obra­dach nie dłuż­szą niż 30 (trzy­dzie­ści) dni.

§ 20.

1. Przed­mio­tem obrad Zwy­czaj­ne­go Zgro­ma­dze­nia Wspól­ni­ków jest:

1) roz­pa­trze­nie i zatwier­dze­nie spra­woz­da­nia Zarzą­du z dzia­łal­no­ści Spół­ki oraz spra­woz­da­nia finan­so­we­go za ubie­gły rok obrotowy;

2) pod­ję­cie decy­zji co do udzie­le­nia człon­kom orga­nów Spół­ki abso­lu­to­rium z wyko­na­nia przez nich obowiązków;

3) pod­ję­cie decy­zji co do podzia­łu zysku lub pokry­cia stra­ty za ubie­gły rok obrotowy;

2. Uchwa­ły Zgro­ma­dze­nia Wspól­ni­ków wymagają:

1) powo­ła­nie i odwo­ła­nie człon­ków Rady Nad­zor­czej, z zastrze­że­niem § 12 ust. 6;

2) okre­śle­nie zasad kształ­to­wa­nia w Spół­ce wyna­gro­dzeń człon­ków Zarzą­du i człon­ków Rady Nadzorczej.

3. Uchwa­ły Zgro­ma­dze­nia Wspól­ni­ków wyma­ga­ją nastę­pu­ją­ce spra­wy doty­czą­ce mająt­ku Spółki:

1) zby­cie i wydzier­ża­wie­nie przed­się­bior­stwa Spół­ki lub jego zor­ga­ni­zo­wa­nej czę­ści oraz usta­no­wie­nie na nich ogra­ni­czo­ne­go pra­wa rzeczowego;

2) naby­cie i zby­cie nie­ru­cho­mo­ści lub pra­wa użyt­ko­wa­nia wie­czy­ste­go albo udzia­łu w nie­ru­cho­mo­ści lub w pra­wie użyt­ko­wa­nia wie­czy­ste­go, ich obcią­że­nie, leasing oraz odda­nie do odpłat­ne­go lub nie­od­płat­ne­go korzystania;

3) naby­cie, zby­cie, obcią­że­nie, leasing oraz odda­nie do odpłat­ne­go lub nie­od­płat­ne­go korzy­sta­nia, innych niż wymie­nio­ne w pkt 2, skład­ni­ków akty­wów trwa­łych o war­to­ści prze­kra­cza­ją­cej kwo­tę 5.000.000,00 zł (słow­nie: pięć milio­nów złotych);

4) roz­po­rzą­dze­nie pra­wem lub zacią­gnię­cie przez Spół­kę zobo­wią­za­nia o war­to­ści prze­kra­cza­ją­cej 5.000.000 zł (słow­nie: pięć milio­nów złotych);

5) zacią­gnie­cie przez Spół­kę kre­dy­tu lub pożycz­ki albo udzie­le­nie przez Spół­kę pożycz­ki lub poręczenia;

6) emi­sja obli­ga­cji każ­de­go rodzaju;

7) uży­cie kapi­ta­łu zapasowego;

8) posta­no­wie­nia doty­czą­ce rosz­czeń o napra­wie­nie szko­dy wyrzą­dzo­nej przy spra­wo­wa­niu zarzą­du albo nadzoru;

9) wnie­sie­nie skład­ni­ków akty­wów trwa­łych jako wkła­du do spółki.

§ 21.

Rokiem obro­to­wym Spół­ki jest rok kalendarzowy.

VII. Postanowienia końcowe.

§ 22.

1. Wspól­ni­ko­wi — Woje­wódz­twu Mazo­wiec­kie­mu, przy­słu­gu­ją upraw­nie­nia wyni­ka­ją­ce z niniej­szej Umo­wy Spół­ki oraz odręb­nych przepisów.

2. W okre­sie, gdy Woje­wódz­two Mazo­wiec­kie jest wspól­ni­kiem Spół­ki, przy­słu­gu­je mu pra­wo do:

1) otrzy­my­wa­nia zawia­do­mie­nia o zwo­ła­niu Zgro­ma­dze­nia Wspól­ni­ków listem pole­co­nym lub za pisem­nym potwier­dze­niem odbioru;

2) otrzy­my­wa­nia kopii wszyst­kich uchwał Rady Nad­zor­czej oraz pro­to­ko­łów z tych posie­dzeń Rady Nad­zor­czej, na któ­rych doko­ny­wa­na jest rocz­na oce­na dzia­łal­no­ści Spół­ki, podej­mo­wa­ne są uchwa­ły lub zgła­sza­ne wnio­ski w spra­wie powo­ła­nia, odwo­ła­nia lub zawie­sze­nia w czyn­no­ściach człon­ków Zarzą­du oraz z tych posie­dzeń, na któ­rych zło­żo­no zda­nia odręb­ne do pod­ję­tych uchwał;

3) otrzy­my­wa­nia kopii regu­la­mi­nów wewnętrz­nych Spół­ki nie­zwłocz­nie po ich przyjęciu;

4) otrzy­my­wa­nia infor­ma­cji o Spół­ce, w tym o jej sytu­acji eko­no­micz­nej za I, II i III kwar­tał dane­go roku w ter­mi­nie jed­ne­go mie­sią­ca od ostat­nie­go dnia dane­go kwar­ta­łu oraz o wszel­kich istot­nych zmia­nach w finan­so­wej i praw­nej sytu­acji Spół­ki nie­zwłocz­nie po ich zajściu.